Saturday, 27/02/2021 - 07:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thần Sa

Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÕ NHAI                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT THCS THẦN SA                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác pháp chế năm học 2020 - 2021

 

Thực hiện Công văn số 848/PGDĐT ngày 22/10/2020 của phòng GDĐT Võ Nhai về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-THCS, ngày 23/9/2020 của Trường PTDTBT THCS Thần Sa, về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Trường PTDTBT THCS Thần Sa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2020- 2021 như sau:

 I. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về việc chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Giáo dục năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật mới về giáo dục và đào tạo.

4. Tham gia xây dựng các văn bản, Nghị quyết do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã ban hành.

5. Tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

6. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đào tạo để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

1. Kiện toàn đội ngũ làm công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật

1.1. Về xây dựng đội ngũ

Cử đồng chí Phùng Cao Tuyến - Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách công tác pháp chế và phổ biến pháp luật tại đơn vị.

1.2. Về công tác bồi dưỡng

Cử đồng chí Nguyễn Thị Dịu - Phó Hiệu trưởng nhà trường - Dạy môn GDCD tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật do các cấp tổ chức và các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện tổ chức.

2. Hoạt động pháp chế và phổ biến giáo dục pháp luật

2.1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về tăng cường công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp tỉnh Thái Nguyên.

- Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật về GDĐT để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Chủ động tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã, thị trấn liên quan đến lĩnh vực GDĐT.

2.2. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống văn hoá văn bản quy phạm pháp luật

Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến).

Thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

- Thường xuyên kiểm tra những văn bản QPPL của Bộ GDĐT, UBND, HĐND Thành phố ban hành như Thông tư, Quyết định, Nghị quyết …) và báo cáo, đề xuất với Sở GDĐT trình cấp có thẩm quyền những vấn đề bất cập, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành của Nhà trường ban hành (Quyết định, công văn, hướng dẫn, quy chế…) đảm bảo đúng về thể thức và thẩm quyền ban hành theo Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ và Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phụ ban hành Nghị định về công tác văn thư

- Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.

2.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền:

+ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

+ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2015 của Bộ trường Bộ GDĐT Ban hành kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW;

+ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Quyết định số 115/QĐ-BGDĐT ngày 27/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành Giáo dục; Kế hoạch 228/KH-PGDĐT ngày 27/3/2020 của Phòng GDĐT huyện ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020;

+ Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục năm 2019. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, nhà giáo, người lao động, người học;
- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động NGLL.

- Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.Khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2020 ngày 09/11/2020 vào giờ chào cờ.

2.4. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường, chú ý đến vấn đề thu - chi, tuyển sinh, chuyển trường, chất lượng giảng dạy, dạy thêm học thêm. Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục tại trường; thực hiện báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2.5. Công tác thi đua khen thưởng

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

 III. KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

Tháng

Nội dung triển khai

Phụ trách

9, 10/2020

- Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ pháp chế năm học
- Thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế nhà trường.
- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung tủ sách pháp luật.
- Giáo dục pháp luật cho học sinh Luật ATGT.
- Triển khai các văn bản của ngành tới cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Lãnh đạo trường.
 
- Lãnh đạo trường.
 
- Tổ pháp chế, CBTV.
 
- TPT, GVCN
 
- Lãnh đạo; TTCM.

11/2020

- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện “Ngày pháp luật”.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản pháp quy: Luật tiếp công dân; Luật chống thiên tai; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật bình đẳng giới, Luật giáo dục 2019….

- Phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2020.

- Tổ pháp chế
 
 
- Tổ pháp chế; TTCM; GVCN; TPT.

12/2020

- Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành.
 - Tiếp tục giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Tiếp tục quán triệt Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.

- TPT.
 
- GVCN, TTCM, tổ pháp chế.
- GVCN, TPT.
- BGH; TTCM; GVCN

01/2021

- Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp luật cho giáo viên và học sinh.
- Triển khai văn bản của ngành đến CB,GV,HS.
- Giáo dục kỹ năng sống trong học sinh.

- BGH, tổ pháp chế.
 
- BGH; TTCM, GVCN
 
- GVCN, TPT.

02/2021

- Triển khai kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Sưu tầm sách báo về pháp luật để phổ biến trong GV và HS.
- Triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.
- Tham gia tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2021.
- Phòng chống bạo lực học đường

- BGH, GVCN, TPT.
 
BGH, GVCN,TTCM, TPT
- BGH, TPT.
- GVCN, HS, TPT.

 

03/2021

- Tổ chức các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm 2021 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục triển khai tuyên truyền về kì thi THPTQG 2021.
- Kiểm tra công tác thực hiện triển khai các văn bản pháp luật cho giáo viên và học sinh.

- TPT.
 
- BGH, TTCM; GVCN
TPT.
- BGH, tổ pháp chế.

04/2021

- Quán triệt quy chế ĐGXL học sinh
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản luật.

- TTCM; GVCN.
- Tổ pháp chế; TTCM.

05/2021

- Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ pháp chế.

- Tổ pháp chế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo trường

Xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

2. Các tổ chức, đoàn thể, TTCM - VP

Thường xuyên tuyên truyền các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật tới các thành viên trong tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn.

Đưa nội dung thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước thành nội dung trong đánh giá xếp loại công tác hàng tháng, cuối kì, cuối năm học.

3. Tổ công tác Pháp chế

- Xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm học 2020 - 2021 của trường PTDTBT THCS Thần Sa, đề nghị các tổ chức, đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (b/c);

- Cổng thông tin ĐT;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

                              

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phùng Cao Tuyến

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 18
Tháng 02 : 1.157
Năm 2021 : 1.901