Thời khoá biểu online học kỳ II, từ ngày 27/04/2020